Declaració d'accesibilitat

Introducció

La Diputació de Barcelona s'ha compromès a fer accessible el vostre lloc web de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic, pel qual es trasposta la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 d'octubre del 2016.

Aquesta declaració d'accessibilitat s'aplica al lloc web https://bibliotecavirtual.diba.cat/, excloent-ne els continguts incrustats provinents d'altres dominis.

Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el Reial decret 1112/2018 a causa de la manca de conformitat dels aspectes que s'indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pels motius següents:

 1. Manca de conformitat amb Reial Decret 1112/2018

  1. És possible que hi hagi algun reproductor de vídeo que no disposa d'una manera d'operació que permeti mostrar els subtítols existents [requisit número 7.1.1 de la norma UNE-EN 301549:2022 Reproducció de subtítols]

  2. És possible que l'usuari no pugui adaptar les característiques dels subtítols als requisits individuals. [requisit número 7.1.4 de la norma UNE-EN 301549:2022 Característiques dels subtítols]

  3. És possible que no es proporcionin en tots els casos un mode d'operació que faciliti una sortida parlada dels subtítols disponibles. [requisit número 7.1.5 de la norma UNE-EN 301549:2022 Subtítols parlats]

  4. Alguna pàgina incorpora reproductor de vídeo que no disposa d'una manera per seleccionar i reproduir audiodescripcions disponibles [requisit número 7.2.1 de la norma UNE-EN 301549:2022 Reproducció d'audiodescripció]

  5. Algunes imatges no estan etiquetades o tenen una alternativa textual genèrica [requisit número 9.1.1.1 de la norma UNE-EN 301549:2022 Contingut no textual].

  6. Alguns vídeos gravats poden no contenir subtítols [requisit número 9.1.2.2 de la norma UNE-EN 301549:2022 Subtítols (gravats)].

  7. Alguns vídeos pregravats al lloc web no disposen d'audiodescripció o mitjans alternatius [requisits número 9.1.2.3 i 9.1.2.5 de la norma UNE-EN 301549:2022 Audiodescripció o mitjans alternatius (gravat)].

  8. En alguna pàgina la informació, estructura i relacions no estan determinades per programari o no tenen alternativa com a text [requisit número 9.1.3.1 de la UNE-EN 301549:2022 D'informació i relacions].

  9. En alguna pàgina s'ha utilitzat el color com a únic mitjà visual per transmetre informació, indicar una acció, provocar una resposta o distingir un element visual [requisit número 9.1.4.1 de la norma UNE-EN 301549:2022 Ús del color].

  10. En alguna pàgina la relació de contrast en text podria no ser almenys 4.5:1 [requisit número 9.1.4.3 de la norma UNE-EN 301549:2022 Contrast mínim].

  11. En alguna pàgina el contingut pot perdre funcionalitat o informació en ampliar el contingut [requisit número 9.1.4.10 de la norma UNE-EN 301549:2022 Reajustament del text].

  12. En alguna pàgina alguns elements no tenen el focus del teclat [requisit número 9.2.1.1 de la norma UNE-EN 301549:2022 Teclat].

  13. De manera puntual alguna informació en moviment automàtic no disposa de controls per pausar, controlar o amagar la informació [requisit número 9.2.2.2 de la norma UNE-EN 301549:2022 Posar en pausa, aturar, amagar].

  14. De manera puntual algun enllaç podria no tenir definit el propòsit específic de manera textual [requisit número 9.2.4.4 de la norma UNE-EN 301549:2022 Propòsit dels enllaços].

  15. La ubicació del focus no és sempre visible quan es navega amb teclat [requisit número 9.2.4.7 de la norma UNE-EN 301549:2022 Focus visible].

  16. De manera puntual podria existir algun error d'entrada en algun camp/formulari del qual no es notifiqués a l'usuari el suggeriment per solucionar-ho [requisit número 9.3.3.3 de la norma UNE-EN 301549:2022 Suggeriment davant d'errors].

  17. En alguna pàgina els components d'interfície d'usuari com a elements de formulari, enllaços i components generats per script no segueixen l'estructura recomanada per les pautes d'accessibilitat [requisit número 9.4.1.2 de la norma UNE-EN 301549:2022 Nom, funció, valor ].

  18. Puntualment algun document podria no tenir identificat el títol de la pàgina [requisit número 10.2.4.2 de la norma UNE-EN 301549:2022 Titulat de pàgines].

  19. La documentació del producte no enumera o explica totes les característiques d'accessibilitat disponibles [requisit número 12.1.1 de la norma UNE-EN 301549:2022 Característiques d'accessibilitat i compatibilitat].

  20. Els serveis de suport no proporcionen tota la informació de les característiques d'accessibilitat que s'inclouen a la documentació del producte [requisit número 12.2.2 de la norma UNE-EN 301549:2022 Informació de les característiques d'accessibilitat].

  21. Hi pot haver documentació subministrada pels serveis de suport que no estigui en un format accessible [requisit número 12.2.4 de la norma UNE-EN 301549:2022 Documentació accessible].

 2. Càrrega desproporcionada

  1. No s'aplica.

 3. El contingut no entra dins de l'àmbit de la legislació aplicable

  1. Poden existir fitxers d'ofimàtica en PDF i altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin totalment tots els requisits d'accessibilitat. Tot i que s'ha procurat que la majoria sí que ho compleixin.

  2. Hi pot haver continguts de tercers que no estiguin desenvolupats per la Diputació de Barcelona o que no estiguin sota el seu control, com ara arxius ofimàtics.

  3. Poden existir fitxers pregravats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin en la seva totalitat tots els requisits d'accessibilitat.

Preparació d'aquesta declaració d'accessibilitat

Aquesta declaració va ser preparada el dia 26/12/2023.

El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació duta a terme per inSuit el dia 18/12/2023.

Última revisió de la declaració: 26/12/2023

Observacions i dades de contacte

Podeu realitzar comunicacions sobre requisits d'accessibilitat (article 10.2.a del RD 1112/2018) com ara:

 • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d'aquest lloc web.

 • Transmetre altres dificultats d'accés al contingut.

 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l'accessibilitat del lloc web.

Per a aquestes comunicacions teniu disponibles aquests canals de comunicació:

Acord a l'article 10.2.b del RD 1112/2018, també podeu presentar:

 • Una queixa relativa al compliment dels requisits del RD 1112/2018.

 • Una sol·licitud d'informació accessible relativa a:

  • Continguts que estan exclosos de l'àmbit d'aplicació del RD 1112/2018 segons el que estableix l'article 3, apartat 4.

  • Continguts que estan exempts del compliment dels requisits d'accessibilitat per imposar una càrrega desproporcionada.

A la Sol·licitud d'informació accessible, cal concretar, amb tota claredat, els fets, les raons i la petició que permetin constatar que es tracta d'una sol·licitud raonable i legítima.

Les sol·licituds d'informació accessible i queixes es poden presentar a través del FORMULARI QUEIXES, així com de la resta d'opcions recollides a la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Les comunicacions, les queixes i les sol·licituds d'informació accessibles seran rebudes i tractades per la Diputació de Barcelona.

Procediment de reclamació

Si una vegada realitzada una sol·licitud d'informació accessible o queixa, aquesta ha estat desestimada, no s'estigués d'acord amb la decisió adoptada, o la resposta no complís els requisits que preveu l'article 12.5, la persona interessada pot iniciar una reclamació. Igualment es podrà iniciar una reclamació en cas que hagi transcorregut el termini de vint dies hàbils sense haver obtingut resposta.

La reclamació pot ser presentada a través de FORMULARI RECLAMACIONS de la Diputació de Barcelona, ​​així com a la resta d'opcions recollides a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Les reclamacions seran rebudes i tractades per la Diputació de Barcelona.