Avís legal (v.04052018)

Aquest portal, titularitat de la Diputació de Barcelona, amb NIF P0800000B, amb domicili a Rambla Catalunya, 126, 08008 Barcelona i telèfon 93 402 22 22, està constituït pels llocs web associats als dominis diba.cat.

Propietat intel·lectual i industrial

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, sons, bases de dades, codis i qualsevol altre material, són propietat de la Diputació de Barcelona i dels ens de gestió vinculats a ella, o de tercers que hagin autoritzat l'ús d'aquests continguts a la Diputació.

Tot aquest material està a l'empara de la legislació de protecció de la propietat intel·lectual. Els seus titulars es reserven les accions legalment oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel·lectual sobre aquests continguts.

Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents:

• Queda totalment prohibit distribuir, copiar, modificar o trametre tant el contingut com el codi de les pàgines, llevat que es compti amb autorització expressa i per escrit de la Diputació de Barcelona. La informació que es facilita en aquesta pàgina no pot ser objecte per part dels usuaris de venda o cessió, sota cap concepte, incloent-hi la gratuïta.

• DIBA és una marca legalment registrada. Queda absolutament prohibit qualsevol ús o reproducció d'aquesta sense l'autorització prèvia i per escrit de la Diputació. Resten protegits en els mateixos termes els drets de propietat industrial referits als serveis i productes de la Diputació de Barcelona i dels ens de gestió vinculats a ella que apareguin en el web o sobre els quals se n'hi doni informació.

• L'usuari es compromet a utilitzar aquest servei sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals, que infringeixin els drets de la Diputació de Barcelona o de tercers, o que puguin atemptar contra les normes vigents. La Diputació de Barcelona no serà responsable de l'ús per part de tercers de la informació continguda al web, si bé caldrà atenir-se a les prescripcions i advertiments que s'estableixin per a determinats documents i aplicatius.

Política de protecció de dades

Última actualització: 28/05/2018

Xarxa de Biblioteques Municipals

Tant la privacitat de les dades com la confidencialitat de la informació són aspectes importants per a la DIPUTACIÓ DE BARCELONA. Per això, i segons s'estableix en el Reglament general de protecció de dades, Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d'abril del 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, es posa en coneixement dels usuaris la política duta a terme respecte al tractament i protecció de les seves dades de caràcter personal en l’àmbit de la Xarxa de Biblioteques Municipals.

Aquesta política de protecció de dades podrà variar amb el temps a causa dels possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i/o l'autoritat competent a cada moment. És per això que l’entitat es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials que es trobin vigents al moment precís en què s'accedeixi a la web.

Qui és el titular responsable del tractament de les teves dades?

Les teves dades personals seran tractades per la DIPUTACIÓ DE BARCELONA amb CIF P0800000B i domicili a Rambla Catalunya, 126, 08008 Barcelona.

El contacte del delegat de protecció de dades és: dpd@diba.cat.

Amb quines finalitats tractem les teves dades?

A la Xarxa de Biblioteques Municipals tractem les teves dades personals amb les finalitats següents:

1.- SERVEIS PER A USUARIS AMB CARNET DE BIBLIOTECA:

L’emissió del carnet d’usuari suposa el tractament de les teves dades amb les finalitats següents:

1.1.- Gestionem la sol·licitud d’alta i emissió del carnet.

1.2.- Gestionem els serveis bibliotecaris associats al carnet per tal de sistematitzar un funcionament comú a totes les biblioteques que treballen en xarxa a la demarcació de Barcelona i garantir d’aquesta manera l’equilibri i la igualtat en la prestació dels serveis a tota la ciutadania. Pots consultar els serveis a: https://bibliotecavirtual.diba.cat/serveis

1.3.- Atenem les teves sol·licituds i consultes.

1.4.- Gestionem les comunicacions informatives relacionades amb les activitats i serveis de la Xarxa de Biblioteques Municipals a través dels butlletins electrònics.

1.5.- Realitzem enquestes sobre l’opinió, l’ús, la qualitat i les característiques dels serveis de biblioteca pública.

1.6.- Realitzem estadístiques dels serveis.

2.- SERVEIS OBERTS A TOTHOM

2.1.- Servei PREGUNTA A LA BIBLIOTECA, a través del qual atenem les teves consultes.

2.2.- Servei BÚSTIA DE SUGGERIMENTS, a través del qual gestionem els teus  suggeriments.

2.3.- Servei MINIALADÍ, a través del qual gestionem les notificacions sobre els canvis de versió del giny de cerca.

2.4.- Servei PROPOSAR UNA COMPRA.

2.5.- Realitzem estadístiques dels serveis.

Quina és la legitimació per a poder tractar les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades és garantir l'equilibri territorial i la qualitat de servei en matèria bibliotecària, així com l'accés de tota la ciutadania a la informació, el coneixement i la cultura. Missió de caràcter públic  de les diputacions basada en la Llei de Bases de Règim Local 7/85.

Alguns dels serveis oferts a la Xarxa de Biblioteques Municipals, com per exemple l’ús de la xarxa Wi-Fi o l'accés a Internet i +, requeriran el teu consentiment que hauràs de prestar en el moment que hi accedeixis.

L’enviament de butlletins es durà a terme sempre i quan hagis activat la teva subscripció al servei a través del teu Espai Personal del Catàleg Aladí.

A qui comuniquem les teves dades?

La Diputació de Barcelona cedirà les teves dades a tercers en els supòsits següents:

1.- ALS AJUNTAMENTS DE LA DEMARCACIÓ DE BARCELONA

Per a la prestació dels serveis multimèdia municipals és necessari que comuniquem algunes dades als ajuntaments amb els quals la DIPUTACIÓ DE BARCELONA hagi subscrit l’oportú conveni. Aquestes dades són: sexe, tipus d’usuari en funció de l’edat, municipi i barri de residència, i país de naixement. La finalitat de la cessió és que puguin realitzar les estadístiques sobre l’ús del servei. Aquesta comunicació es durà a terme aplicant els principis de minimització de les dades i garantint la seva pseudonimització.

2.- AL CONSORCI DE BIBLIOTEQUES DE BARCELONA

Per a l’enviament del butlletí Més Biblioteques i les comunicacions informatives relacionades amb les activitats i serveis de Biblioteques de Barcelona i iniciatives culturals de la ciutat, és necessari que les dades de contacte dels usuaris de biblioteques de la ciutat de Barcelona que marquin la casella de voler rebre els citats butlletins es comuniquin al CONSORCI DE BIBLIOTEQUES DE BARCELONA, entitat encarregada de dur a terme aquestes comunicacions. Les dades d’aquests usuaris passaran a ser de la seva titularitat i seran tractades segons s’estableix en la seva política de protecció de dades que es pot consultar a: http://ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/ca/canal/proteccio-de-dades

Quant de temps guardem les teves dades?

Les teves dades facilitades a la DIPUTACIÓ DE BARCELONA com a usuari del servei de biblioteques seran conservades fins que ens sol·licitis la seva supressió.

No obstant, si detectem que després de deu anys no has fet cap ús del carnet, seràs donat de baixa definitivament. 

Les dades recollides en usar el servei Wi-Fi seran mantingudes un màxim de dos anys.

No està prevista cap transferència internacional de dades.

Informació sobre la qualitat de les dades:

Les teves dades seran tractades de manera lícita, lleial i transparent.

Les teves dades són recopilades amb finalitats determinades, explícites i legítimes, tal i com s’exposa en la present política i no seran tractades posteriorment de manera incompatible.

Les dades que tractem són les adequades, pertinents i limitades a allò necessari en relació amb les finalitats per a les quals són tractades.

Vetllarem perquè siguin exactes i actualitzades en tot moment.

Per tal de donar compliment als citats principis es posa a disposició de l’usuari L’ESPAI PERSONAL a través del qual podràs:

  • Modificar el PIN o contrasenya personal
  • Modificar la informació personal
  • Subscriure’t als serveis de novetats i butlletins  
  • Accedir a la teva informació tal i com les cerques preferides, historial de préstecs, les valoracions, els teus comentaris, les teves llistes

Quins són els teus drets en matèria de protecció de dades i com exercir-los?

  • Dret d’accés, rectificació i supressió: tens dret a accedir a les teves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides.
  • Limitació del tractament: en determinades circumstàncies, ens podràs sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades. En aquest cas únicament es conservaran per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
  • Dret d’oposició: en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, podràs oposar-te al tractament de les teves dades. L'entitat deixarà de tractar-les, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
  • Dret a la portabilitat de les dades: l'usuari tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, que hagi facilitat en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica quan: a) el tractament estigui basat en el consentiment o en un contracte, i b) el tractament s'efectuï per mitjans automatitzats.

Per exercir els citats drets proposem les vies següents:

a) presencialment a qualsevol de les biblioteques de la Xarxa de Biblioteques Municipals acreditant la teva identitat mitjançant presentació del carnet de la biblioteca i qualsevol dels documents oficials següents: DNI/NIE, passaport, carnet de conduir o permís de residència.

b) per correu electrònic firmat mitjançant signatura digital a qualsevol de les biblioteques de la Xarxa de Biblioteques Municipals, en el qual s'adjunti el número del carnet d'usuari de la biblioteca.

c) accedint, mitjançant el teu codi d’usuari i PIN, a l'Espai Personal del Catàleg Col·lectiu de la Xarxa de Biblioteques Municipals per als canvis de telèfon i correu electrònic i els que en el futur s'hi puguin afegir.

Per a qualsevol consulta o queixa sobre el tractament de les teves dades personals, la Diputació de Barcelona posa a la teva disposició la bústia dpd@diba.cat, des d’on t'atendrà el delegat de protecció de dades.

Tot i que creiem que per aquesta via t’haurem resolt qualsevol qüestió relacionada amb la teva privacitat, si ho creus oportú, pots presentar una reclamació a través de la web de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades  (APDCAT).

Seguretat en el tractament

Tenint en compte l'estat de la tècnica, els costos d'aplicació i la naturalesa, l'abast, el context i les finalitats del tractament, així com els riscos per als drets i llibertats de les persones físiques, la Diputació de Barcelona aplicarà mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat al risc, que evitin la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d'una altra forma, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.

Política de cookies

Aquest portal web utilitza galetes (cookies), arxius de text ubicats en l'ordinador de l'usuari per ajudar el lloc web a analitzar l'ús que els usuaris en fan,  per al correcte funcionament i  visualització dels continguts publicats, així com per a la recollida d'estadístiques.

Per a la recollida d'estadístiques es fa ús de Google Analytics. La informació que generen les galetes (incloent-hi l'adreça IP) és directament transmesa i arxivada per Google en els  servidors del lloc web. Per tal d'impedir aquesta recollida de l'adreça IP, la Diputació de Barcelona té activada  l'opció  "Anonymize IP" que porta incorporada el propi sistema i que emmascara els tres darrers dígits de l'adreça IP de manera que l'anonimitza posant-los a 0.

Aquest portal incorpora ginys de serveis de tercers i enllaços a llocs web de tercers, les polítiques de privacitat dels quals són alienes a les de la Diputació de Barcelona. En accedir a aquells llocs pots decidir si acceptes les seves polítiques de privacitat i de cookies. Amb caràcter general, si navega per Internet pots acceptar o rebutjar les cookies de tercers des de les opcions de configuració del teu navegador. A cada navegador l'operativa és diferent, la funció d'"Ajuda" et mostrarà com fer-ho.

Pots consultar les condicions de privacitat en els enllaços següents:

Condicions de privacitat de Google Analytics

Condicions de les cookies de Google

Condicions de privacitat de X 

Condicions de privacitat de Facebook

Condicions de privacitat d’Instagram

Condicions de les cookies de Facebook 

Condicions de les cookies de Youtube 

Condicions de privacitat de Linkedin

Condicions de cookies de Google+

Condicions de privacitat d'Instagram

Si malgrat tot vols desactivar les galetes que recullen la informació pots rebutjar-ne el seu ús per mitjà de la selecció de la configuració apropiada del teu navegador. No obstant això, has de saber que, si ho fas, pot ser que no puguis fer ús de totes les funcionalitats d'aquest lloc web.

Responsabilitat dels continguts

• La Diputació de Barcelona no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic, motivats per causes alienes a la Diputació, de retards o bloquejos en l'ús d'aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d'Internet o en altres sistemes electrònics, així com també de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de la Diputació.

• La informació administrativa facilitada a través d'aquest web no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i dels actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials, l'edició dels quals és l'únic instrument que dona fe de la seva autenticitat i contingut.

• La Diputació de Barcelona no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d'enllaços o que provingui de fonts alienes a aquesta administració.

• La Diputació de Barcelona no es fa responsable de la legalitat d'altres llocs web de tercers des dels que es pugui accedir al portal. La Diputació de Barcelona tampoc respon per la legalitat d'altres llocs web de tercers, que pogueren estar-hi vinculats o enllaçats des d'aquest portal.

• La Diputació de Barcelona no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del web i dels seus serveis. Quan sigui raonablement possible, s'advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del web i dels serveis.

• La Diputació de Barcelona es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web, així com també l'oferta de serveis i les condicions que es requereixen per utilitzar-lo.

• L'ús d'aquest web implica l'acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions continguts en el present avís legal.

Llei aplicable

Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l'Estat espanyol i de la Comunitat autònoma de Catalunya, essent els jutjats de Barcelona els únics competents. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d'aquesta clàusula amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.