Serveis

Préstec i lectura a domicili: la biblioteca per a tothom

Segons les Directrius de la IFLA/UNESCO. Per al desenvolupament del servei de les biblioteques públiques: "Un principi fonamental de la biblioteca pública és que els serveis han d’estar oberts a tothom i no restringir-se a un grup de la comunitat, amb la consegüent exclusió dels altres. Cal prendre mesures per garantir que els serveis també estiguin a l’abast de grups minoritaris que, per les raons que sigui, no puguin fer ús dels serveis habituals; per exemple, minories lingüístiques, persones amb discapacitats físiques i sensorials, o els qui visquin en llocs molt apartats i no puguin desplaçar-se a les instal·lacions bibliotecàries."
 
- Què és?
Es tracta d'un servei de préstec i lectura a domicili que ofereix la Biblioteca Josep Janés per a persones amb mobilitat reduïda i persones que tenen cura de familiars amb dependència, que té per objectiu donar accés a la informació, la cultura i el lleure de forma igualitària. 
 
- Qui hi pot accedir?
Els destinataris d'aquest nou servei són, per una banda persones que tenen mobilitat reduïda de forma temporal o permanent (malalts crònics, persones amb discapacitat, persones en període de convalescència, gent gran, etc...) així com persones que tenen cura de familiars amb dependència.

- Com us hi podreu acollir?
Les persones interessades en fer ús del servei de préstec i/o lectura a domicili s’hauran d’adreçar a la Biblioteca Josep Janés de forma particular o a través de Serveis Socials de l’ABS Collblanc.

A cada usuari se li assignarà un voluntari en funció de les seves necessitats: préstec o lectura a domicili.

S’establirà un calendari de visites en funció de la disponibilitat del voluntari i de l’usuari. El calendari estarà coordinat per la Biblioteca Josep Janés.
 
- Quants documents es podran prestar?
Es podrà tenir un total de 30 documents en préstec de qualsevol de les biblioteques de L'Hospitalet durant 30 dies, prorrogable per un període igual.

Aquests documents poden ser: 15 llibres i revistes, 6 DVD i 9 altres documents (CD, CD-ROM, àudiollibres...)

Es podrà demanar el material per via telefònica, per correu electrònic o través del voluntari.

A les visites el voluntari portarà un petit catàleg de materials del què la Biblioteca pot oferir en préstec.

Biblioteques que ofereixen aquest servei :