Bases concurs Ub

Bases dels sortejos «La Xarxa de Biblioteques Municipals et convida al cinema»

 

Primer. Objecte i àmbit

La Diputació de Barcelona organitza els sortejos «La Xarxa de Biblioteques Municipals et convida al cinema» a través del canal corporatiu de Facebook (@bibliotequesXBM) https://www.facebook.com/bibliotequesXBM.

Es realitzaran 3 sortejos en diferents períodes i cada un d’ells tindrà 100 guanyadors.

En els sortejos podran participar tots els usuaris majors de divuit anys residents a Espanya i amb perfil personal a la xarxa social Facebook.

 

Segon. Organització

Els sortejos «La Xarxa de Biblioteques Municipals et convida al cinema» estan organitzats pel Gabinet de Premsa i Comunicació i per la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona. Les bases es publicaran al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la pàgina corporativa www.diba.cat/xarxes-socials/concursos.

Tercer. Requisits de participació

Per tal de poder participar als sortejos els usuaris han de:

Ser majors de divuit anys i residents a Espanya.
Seguir el canal corporatiu de Facebook @bibliotequesXBM.
Disposar de perfil personal a la xarxa social Facebook en obert perquè els organitzadors puguin contactar-hi a través de missatge directe.
El participant haurà de registrar les següents dades personals verídiques en l’aplicació Easypromos mitjançant la qual es realitzen els sortejos de les entrades per a la preestrena: Nom, cognoms i adreça de correu electrònic.
Deixar un comentari al post del sorteig etiquetant a la persona amb qui anirà a veure la pel·lícula i el perquè.
La participació en els sortejos implica també l’acceptació de les condicions de Facebook que poden consultar-se a https:/www.facebook.com/legal/terms.

Quart. Calendari de participació als sortejos

Els sortejos tindran tres fases de participació:

1r sorteig. Pel·lícula «El silencio de la ciudad blanca». El període per a participar al sorteig comença el 8 d’octubre de 2019 a les 9 hores i finalitza el 18 d’octubre de 2019 a les 23.59 hores.
2n sorteig. Pel·lícula «Legado en los huesos». El període per a participar al sorteig comença el 4 de novembre de 2019 a les 9 hores i finalitza el 15 de novembre de 2019 a les 23.59 hores.
3r sorteig. Pel·lícula «Ofrenda a la tormenta». El període per a participar al sorteig comença el 9 de març de 2020 a les 9 hores i finalitza el 20 de març de 2020 a les 23.59 hores.

Cinquè. Condicions generals

La Diputació de Barcelona es reserva el dret d’excloure qualsevol usuari que no compleixi les condicions de participació o que estigui fent un mal ús o abús dels sortejos.

La Diputació de Barcelona es reserva el dret d'invalidar, expulsar, eliminar o no tenir en compte els perfils que consideri sospitosos de qualsevol intent de participació fraudulenta, inclòs, de manera enunciativa i no limitativa, l'intent de registre de més d'un perfil d'usuari per part d'una persona, creació de perfils falsos o usurpació d'identitat. Així mateix, la Diputació de Barcelona es reserva el dret de comunicar qualsevol sospita en aquest sentit a l’empresa responsable de la plataforma de Facebook, perquè adopti les mesures que corresponguin. Igualment, la Diputació de Barcelona es reserva el dret d'emprendre qualsevol acció legal que pugui correspondre.

Sisè. Premi, sortejos, procediment d’acceptació i lliurament

1. Premi

Hi hauran 100 guanyadors, un per a cada sorteig. Cada un d’ells s’endurà dues invitacions per assistir a la preestrena de la pel·lícula objecte del sorteig en el que han participat. 

2. Sorteig

Es realitzarà un sorteig entre tots els participants a través de la plataforma Easy Promos, plataforma que tria de forma automàtica el guanyador entre tots els participants. Dos dies hàbils després de la finalització del sorteig, la Diputació de Barcelona es comunicarà amb els guanyadors mitjançant un missatge privat a Facebook.

Procediment d’acceptació

Els guanyadors hauran de posar-se en contacte amb l’Organització dels sortejos en el termini de 72 hores després de rebre el missatge privat mitjançant un correu electrònic a l’adreça gsb.xs@diba.cat, en el qual confirmaran la seva voluntat d’acceptar el premi, facilitaran el seu nom d’usuari a Facebook, el seu nom i cognoms, el DNI i un telèfon de contacte.

Si els guanyadors no responen en el termini indicat per a acceptar el premi, o si no compleixen alguna de les normes d’aquest sorteig, o no volen o no poden gaudir del premi, quedaran descartats i el premi es donarà a la persona que hagi quedat seleccionada a continuació.

4. Lliurament del premi

Un cop els guanyadors hagin acceptat el premi, els seus noms seran publicats als canals corporatius de la Diputació de Barcelona.

Realitzada aquesta publicació, la Diputació de Barcelona trametrà la informació necessària als guanyadors per tal de poder fer ús del premi.

Setè. Protecció de dades personals

Aquest sorteig està adreçat a persones majors de 18 anys. Els participants garanteixen i responen de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de la seva informació personal i autoritzen que les dades personals recollides durant els sortejos siguin tractades per la Diputació de Barcelona.

Les dades que tinguin per finalitat la gestió d’aquest sorteig, per a contactar amb la persona guanyadora, i per a donar-ne la difusió a través de la Intradiba, webs corporatives o els comptes de les xarxes socials, seran eliminades un cop finalitzi el sorteig, excepte les del guanyador que s’incorporaran a l’arxiu històric de la Diputació de Barcelona per a la seva conservació indefinida.

Els participants autoritzen a què se’ls faci arribar informació, notícies, publicacions digitals i d’altra informació relacionada amb la Diputació de Barcelona. Les dades que s’utilitzin per aquesta finalitat, es mantindran mentre no retiri el seu consentiment. Aquest el pot fer efectiu sol·licitant la baixa des del mateix missatge de correu electrònic que li fem arribar.

La persona titular de les dades pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, i oposició al tractament de les seves dades o qualsevol altre dret mitjançant un escrit, amb una còpia del DNI o document d’identificació, que ha de presentar al Registre General de la Diputació de Barcelona, Rbla. de Catalunya, 126, 08008 Barcelona, o bé a través de la Seu electrònica de la Diputació de Barcelona a https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-dades/default.asp.

La Diputació de Barcelona posa a la seva disposició la bústia delegatprotecdades@diba.cat des d’on la persona Delegada de Protecció de Dades li resoldrà consultes i queixes relacionades amb el tractament de les seves dades personals. Encara que per aquesta via se li haurà pogut resoldre qualsevol matèria relacionada amb la seva privacitat, si ho estima oportú pot presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/.

Els serveis prestats per la xarxa social Facebook, tercer proveïdor, es regulen en primer terme, per les condicions establertes per aquest proveïdor a https://ca-es.facebook.com/terms. El fet de convertir-se en usuari d’aquest servei implica que l’usuari consent el tractament de les seves dades segons allò establert a les polítiques i condicions de Facebook, que posa a la seva disposició una pàgina des de la que es pot reportar contingut publicat per tercers sense el seu consentiment que inclogui la seva informació personal, així com informar de conductes abusives o de casos de fustigació i assetjament.  

Vuitè. Exempció de responsabilitat de la xarxa social

La xarxa social Facebook està exempta de tota responsabilitat en relació amb la promoció i la participació dels usuaris en aquests sortejos. Aquesta xarxa no patrocina, avala o administra de cap manera aquests sortejos ni hi és associada.

Novè. Limitació de responsabilitat

La Diputació de Barcelona no és responsable de les interrupcions o errors a Internet, a la xarxa social de la Diputació de Barcelona, a la xarxa per cable i a les xarxes de comunicacions electròniques, ni de les fallades de programari o maquinari ni dels possibles errors en la introducció i/o el processament de respostes, lliuraments i/o dades personals.

La Diputació de Barcelona no es fa responsable dels danys i perjudicis de tota naturalesa que, tot i les mesures de seguretat adoptades, puguin deure’s a la utilització indeguda dels serveis i dels continguts per part dels usuaris, i, en particular, encara que no de manera exclusiva, pels danys i perjudicis que puguin deure’s a la suplantació de la identitat d’un tercer efectuada per un usuari.

Desè. Altres normes

La participació en aquests sortejos implica l’acceptació de les bases i del criteri interpretatiu de la Diputació de Barcelona en la resolució de qualsevol qüestió derivada dels sortejos. Si no s'accepten aquestes bases, el participant en serà exclòs i la Diputació de Barcelona quedarà alliberada del compliment de qualsevol obligació contreta respecte al participant.

La Diputació de Barcelona es reserva el dret a introduir canvis en la mecànica o funcionament d’aquests sortejos en qualsevol moment i/o finalitzar-la de forma anticipada si fos necessari per justa causa, sense que d’això pugui derivar-se cap responsabilitat. No obstant això, aquests canvis es comunicaran degudament a través de la pàgina dels sortejos i, si escau, per altres mitjans. Es farà tot el possible per evitar que cap canvi perjudiqui a uns participants respecte d’altres.

Onzè. Interpretació de les bases i resolució de conflictes

La interpretació de les presents bases es regeix per la legislació espanyola. Per a resoldre qualsevol controvèrsia d’interpretació o compliment d’aquestes bases, és competent la jurisdicció dels tribunals del domicili de la Diputació de Barcelona.