Selecció de webs(46)
No hi ha resultats
Informació general sobre la Unió Europea i els Centres de Documentació Europea. Accés al Dret de la UE, òrgans, institucions i agències europees. Publicacions sobre la UE d'accés obert Portals, llocs i webs per cercar feina, estudiar o fer...
Departament ministerial al que corresponen les relacions entre el Goviern i els òrgans legislatius de l'Estat, la coordinació dels afers d'interès constitucional i el programa legislatiu del Govern, a més dels temes relacionats amb la memòria...
És el departament ministerial que porta les polítiques del Govern espanyol pel que fa al Sistema de la Seguretat Social i les pensions i a estrangeria i migracions.
departament ministerial responsable, entre d’altres, de la promoció, protecció i difusió del patrimoni històric espanyol; dels museus estatals; de les arts; del llibre, la lectura i la creació literària; de les activitats cinematogràfiques i...
Departament ministerial encarregat de la proposta i execució de la política del Govern espanyol en matèria d’Hisenda Pública, de pressupostos i despeses, de les empreses públiques. A més té la resta de competències que li puguin ser atribuïdes per...
és el departament ministerial que té com a missió la preparació, el desenvolupament i l’execució de la política de Defensa determinada pel Govern espanyol i la gestió de l’ administració militar.
és el departament ministerial amb les competències relatives a la Justícia del Govern d’ Espanya. Concretament: les relacions del Govern amb l’Administració de Justícia, el Consell General del Poder Judicial i el Ministeri Fiscal, a través del...
És un portal web que depèn del Ministeri de Política Territorial i Funció Pública, on es publica: informació relativa a l’Administració General de l’Estat, de les entitats gestores i els serveis comuns de la Seguretat Social així com de les mútues...
és l’encarregat de les relacions amb les comunitats autònomes i les entitats que integren l’Administració Local. També li correspon la proposta i execució de la política del Govern espanyol en matèria de funció pública
departament ministerial del Govern espanyol que assumeix la proposta i execució de la política del Govern d’Espanya pel que fa a la Salut, la planificació i l’assistència sanitària, com també exercitar les competències de l’Administració General...
assumeix les polítiques del govern espanyol relatives a la protecció i defensa dels drets dels consumidors i la regulació, autorització, supervisió, control i, si s’escau, sanció de les activitats de joc d’abast estatal.
és el departament ministerial del Govern espanyol que té per missió la proposta i execució de la política del Govern en les infraestructures de transport terrestre, aeri i marítim així, com llur control, ordenació i regulació administrativa....
Li correspon, particularment, la elaboració i desenvolupament de normes, actuacions i mesures adreçades a assegurar la igualtat de tracte i la igualtat d'oportunitats especialment entre homes i dones, el foment de la participació social i política...
Departament ministerial que porta la gestió de la seguretat ciutadana, quedant sota la seva competència les forces i cossos de Seguretat de l’Estat, institucions penitenciàries, protecció civil i seguretat viària (excepte en aquells casos en que...
Web de la Oficina Antifrau, una institució específicament dirigida a preservar la transparència i la integritat de les administracions i del personal al servei del sector públic a Catalunya. Antifrau té com a objectiu prioritari prevenir i...
És el fòrum d'anàlisi, reflexió, debat i participació en matèries relacionades amb l'Administració de justícia a Catalunya. Té la finalitat de promoure la comunicació i l'intercanvi entre els operadors i les institucions implicades en aquesta...
web del Tribunal de Justícia de l'Unió Europea, que té per missió garantir «el respecte al dret en la interpretació i aplicació dels Tractats. Aquest tribunal interpreta el Dret de la Unió a demanda dels jutges nacionals dels estats membres,...
Web del Consell dels Col·legis de Procuradors dels tribunals de Catalunya, El Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya, entitat amb personalitat jurídica pròpia la finalitat de la qual és la representació i la defensa...
L’objectiu de la Càtedra Jean Monnet sobre Dret mediambiental de la UE és millorar les competències dels participants en l’àmbit dels estudis jurídics europeus, tant en la seva dimensió interna com externa, relatius a una governança ambiental...
Web oficial de l'Ajuntament de Barcelona
Tornar