Serveis

Taxes i preus públics de la Xarxa de Biblioteques Municipals

Taxes i preus públics de la Xarxa de Biblioteques Municipals

Taxa del servei de préstec interbibliotecari

  • Per a cada document sol·licitat: 1,50 €

Taxa del duplicat del carnet de biblioteca

  • El carnet de la biblioteca és gratuït.
  • Despesa per al duplicat en cas de pèrdua o dany del document: 1 €
  • Exempció: Aquesta taxa no serà exigible quan es justifiqui documentalment la sostracció del carnet de biblioteca.

Taxa del servei d'obtenció d'imatges digitals del Dipòsit digital

  • Reproducció d'imatges digitals d'alta resolució: 1€

Preus públics del servei de consulta a Internet

  • Impressions (preu per full):

En negre:
      - DIN A4: 0,10 €
      - DIN A3: 0,25 €

En color:
      - DIN A4: 0,40€
      - DIN A3: 0,75 €

  • Gravació d'informació:

En CD:
       - Per CD inicial: 0,50 €

En memòria USB:
       - Per memòria USB inicial: 3 €

  • Escolta d'informació:

- Subministrament d'auriculars (preu per unitat): 2,50 €
 

Aquests preus públics porten l'IVA inclòs.