Banca ètica

La banca ètica engloba totes aquelles entitats financeres que tenen per objectiu fer compatible la rendibilitat financera i econòmica amb l'assoliment d'objectius socials i ambientals.

La banca ètica parteix del principi que els seus usuaris (persones i entitats estalviadores) tenen dret a saber on i en què s'inverteixen els seus diners, comprometent-se com a entitat a no finançar activitats que es consideren reprovables, i optant per destinar els seus recursos només en projectes amb contingut social, ambiental i a facilitar l'accés al crèdit a persones i grups que generalment n'estan exclosos. Prioritzen els objectius socials per damunt dels econòmics i segueixen els principis de: transparència, coherència, implicació, participació i ètica aplicada que aplicaran a aquests objectius.