Concurs a Instagram - Què t'emociona de la biblioteca?

Concurs a InstagramInstagramer!!!

Gaudeixes de la música, els còmics, els llibres o les xerrades que vius a la teva biblioteca?

Fes-te seguidor del perfil bibliotequesxbm a Instagram, puja una fotografia o un vídeo d'aquest moment especial a la biblioteca i comparteix-lo amb el hasthag #emociobiblioteca. Si ens arribes al cor podràs guanyar una tauleta tàctil.

 

 


Consulta les bases del concurs que començarà l'1 d'octubre. 

BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA DEL CONCURS "QUÈ T'EMOCIONA DE LA BIBLIOTECA?"

1.    Àmbit

La Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona organitza un concurs de fotografia i vídeo digitals, sota el lema "Què t'emociona de la biblioteca?", per mostrar la vinculació dels ciutadans amb les biblioteques i donar a conèixer les xarxes socials de la Xarxa de Biblioteques Municipals.

2.    Objecte i publicació

L'objecte d'aquestes bases és la regulació del concurs de fotografia i vídeo  "Què t'emociona de la biblioteca?", amb el que es vol donar a conèixer el valor de la biblioteca pública des del punt de vista dels usuaris a través de les seves fotografies i vídeos, que mostraran els elements i espais que més agraden de les diferents biblioteques.

El concurs està pensat per dues categories: persones participants i biblioteques. Les persones participaran presentant fotografies o vídeos i, alhora, estaran fent participar a la seva biblioteca, dins de la categoria biblioteca.

Les fotografies i els vídeos rebuts en el marc del concurs seran publicats a la pàgina web de la Biblioteca Virtual:  http://bibliotecavirtual.diba.cat/  identificades amb el nom: "Què t'emociona de la biblioteca?".

3.     Participants

Podrà participar en el concurs qualsevol persona major de 14 anys.

Els participants han de ser els autors materials de la fotografia o vídeos digitals concursants, que ha de ser original per poder-ne comprovar l'autoria.

4.     Règim d'atorgament

El règim d'atorgament dels premis serà el de concurrència competitiva entre totes les fotografies i els vídeos participants.

5.     Temàtica

D'acord amb la temàtica d'aquest concurs, les fotografies i els vídeos han d'estar vinculats a les biblioteques públiques i respondre la pregunta "Què t'emociona de les biblioteques?".

6.    Requisits de participació

a) Admissió d'obres

Cada participant podrà presentar tantes fotografies i vídeos digitals com vulgui.

Les fotos i els vídeos han de ser inèdits i no haver estat premiats en cap altre concurs.

Cada fotografia o vídeo haurà de tenir obligatòriament el nom de la biblioteca d'on és usuari el participant i opcionalment un títol o comentari.

Les fotografies i vídeos s'hauran d'etiquetar al perfil propi d'Instagram de cada usuari i penjar amb el hashtag  #emociobiblioteca.

Es pot participar també enviant les fotografies i vídeos al correu electrònic gsb.web@diba.cat, fent constar el nom i cognoms del participant.

En el termini de dos dies laborables després de la recepció del correu electrònic, la fotografia o vídeo participant es penjarà al perfil d'Instagram de la Xarxa de Biblioteques Municipals i s'enviarà un avís conforme la participació ha estat efectiva al mateix correu electrònic des del qual s'ha rebut la fotografia o vídeo.

La participació en el concurs implica l'acceptació de les condicions d'Instagram.

b) Requisits tècnics de la participació per correu electrònic

Pel que fa a les fotografies digitals enviades per correu electrònic han de ser en format JPG i alçada mínima de 800x600 píxels respectivament i un pes màxim de 2,5MB.

Pel que fa als vídeos la durada màxima ha de ser de 60 segons, la resolució mínima de 600x315 píxels / 600x600 píxels. El tamany màxim ha de ser de 1,75 GB.

7.    Criteris de valoració

D'acord amb l'objecte de la convocatòria detallat a l'article 2 d'aquestes bases, el concurs valorarà dues categories:  participants individuals i biblioteques.

7.1. Categoria participants individuals:

Per a la valoració de les fotografies i vídeos participants es comptabilitzaran els vots que rebin del públic, a través d'Instagram. Un vot serà equivalent a un "m'agrada" d'aquesta plataforma, des d'on es gestionarà el concurs.

Per a la determinació de la fotografia i vídeo guanyador es farà un rànquing dels més votats.

7.2. Categoria biblioteca:

Es comptabilitzaran la quantitat de fotografies de cada biblioteca presentades pels seus usuaris, per atorgar un premi a la biblioteca amb més participants.

8.    Termini de presentació

El termini per presentar les fotografies o vídeos serà de l'1 al 31 d'octubre de 2016, prèvia publicació al BOPB.

9.    Comissió tècnica

Es constituirà una Comissió formada per  tres tècnics de la Gerència de Serveis de Biblioteques.

Aquesta Comissió tècnica validarà el recompte de vots, resoldrà en cas d'empat i farà la proposta de veredicte, que serà inapel·lable.

L'Organització i la comissió tècnica es reserven la facultat de resoldre qualsevol incidència o eventualitat no prevista en aquestes bases.

10.  Veredicte

Hi haurà un guanyador per a cadascuna de les categories: participants individuals i biblioteca.

En la categoria de participants individuals: hi haurà primer i segon premi per a les dues fotografies o vídeos que hagin obtingut més vots, classificades en primer i segon lloc, respectivament.

En la categoria de biblioteca: hi haurà un únic premi per a la biblioteca amb més usuaris participants.

El veredicte es farà públic en el termini de 10 dies des de la data de finalització del concurs, a través de la pàgina web bibliotecavirtual.diba.cat i a les xarxes socials de la Xarxa de Biblioteques Municipals.

11.   Premis

11.1.  En la categoria de participants individuals:

1r premi: una tauleta tàctil.

2n premi: un val de 100 euros per la compra de llibres.

11.2.  En la categoria de biblioteca:

Primer i únic premi. Realització d'una activitat de foment a la lectura i la cultura a la biblioteca premiada. 

En la categoria individual, només es concedirà un premi per participant. En cas que una persona resulti seleccionada per a més d'un premi, se  li reservarà el superior i concedirà l'altre al finalista següent.  

11.3. Procediment d'acceptació dels premis

La Gerència de Serveis de Biblioteques es posarà en contacte amb els guanyadors, els quals, a través de l'email gsb.web@diba.cat, hauran de confirmar la seva voluntat d'acceptar el premi en el termini màxim de deu dies naturals i facilitar el seu nom i cognoms, el DNI i un telèfon de contacte i, en el cas dels participants a través d'Instagram, adjuntaran la imatge original que ha resultat guanyadora. 

En cas que el guanyador no respongui en el termini indicat per acceptar el premi, si no compleix totes o algunes de les normes d'aquest premi, o no vol o no pot gaudir del premi, el guanyador quedarà descartat i es podrà donar a la persona que hagi quedat classificada a continuació.

12.   Exposició de les obres

Les fotografies i els vídeos participants es podran publicar a Instagram, Facebook i Twitter i altres suports de difusió gestionats per la Diputació de Barcelona. La Gerència de Serveis de Biblioteques es reserva el dret de fer una exposició presencial que es podria veure a diferents biblioteques de la Xarxa de Biblioteques Municipals sense que comporti cap tipus d'abonament de drets.

A totes les fotografies que es publiquin hi constarà l'autoria.

13.  Propietat intel·lectual

Els drets de les imatges i vídeos seran sempre propietat del seu autor. Pel fet de participar en el concurs, els autors cediran de manera no exclusiva a la Diputació de Barcelona, els drets d'explotació (reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, així com la posada a disposició telemàtica a Internet i a Xarxes socials) de les fotografies i vídeos presentats, dels que la Diputació no en podrà fer un ús comercial.

Els participants es responsabilitzen totalment de ser els únics autors  i de garantir que no existeixen drets previs de tercers sobre les obres presentades a concurs. No es pot vulnerar el dret de propietat intel·lectual, industrial o qualsevol dret exclusiu que pertanyi a tercers.

14.  Sobre els drets d'imatge i els continguts

Els participants es fan responsables dels drets d'imatge de les persones que surtin a les seves fotografies i vídeos, així com de les possibles responsabilitats que se'n reclamessin.

D'acord amb l'anterior, en cas que apareguin persones a les obres presentades, hauran de comptar amb el seu consentiment. Si a la imatge hi apareixen menors, s'haurà d'haver obtingut el consentiment dels pares, mares o tutors legals.

Res del contingut que es publiqui pot suposar una difamació o calúmnia per a cap persona, empresa o associació. Es prohibeix l'ús per part dels participants de continguts que puguin atemptar contra l'honor, la intimitat i la pròpia imatge de les persones.

Tampoc no es permet enviar continguts promocionals i/o publicitaris.

L'Organització es reserva el dret d'excloure qualsevol contingut que no segueixi aquests requisits. Igualment, no es fa responsable del seu incompliment per part dels usuaris, ni de les conseqüències d'aquest incompliment.

15.  Protecció de dades de caràcter personal

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), els participants autoritzen que les seves dades personals siguin incorporades al fitxers informàtics de la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona. Les dades s'utilitzaran per gestionar aquest concurs, per contactar amb els guanyadors, per a la tramesa d'informació, publicitat, publicacions digitals, i d'altra informació relacionada.

Els participants garanteixen i responen de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de la seva informació personal.

El titular de les dades pot exercir els drets d'accés, rectificació i cancel·lació sol·licitant-ho per escrit, amb còpia del seu DNI o document d'identificació, al Registre General de la Diputació de Barcelona.

16. Acceptació de les bases

La simple participació en aquest concurs implica l'acceptació d'aquestes bases en la seva totalitat i el criteri interpretatiu de la Diputació pel que fa a la resolució de qualsevol qüestió derivada del present concurs, de manera que la manifestació, en el sentit de no acceptació, implicarà l'exclusió del participant i, com a conseqüència, la Diputació de Barcelona quedarà alliberada del compliment de qualsevol obligació contreta respecte d'aquell.