Bases sorteig "Pel plaer de saber"

Bases dels sortejos «Pel plaer de saber»

 

Primer. Objecte i àmbit

 

La Diputació de Barcelona organitza els sortejos «Pel plaer de saber» a través del canal corporatiu d’Instagram de la Xarxa de Biblioteques Municipals.

 

Hi hauran 3 sortejos, cada un d’ells tindrà un únic guanyador, en 3 períodes diferents.

 

En els sortejos podran participar tots els usuaris majors de divuit anys residents a Espanya i amb perfil personal a la xarxa social Instagram.

 

Segon. Organització

 

Els sortejos «Pel plaer de saber» estan organitzats per la Gerència de Serveis de Biblioteques i el Gabinet de Premsa i Comunicació de la Diputació de Barcelona amb la col·laboració de la Universitat de Barcelona. Les bases es publicaran al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la pàgina corporativa www.diba.cat/xarxes-socials/concursos.

 

Tercer. Requisits de participació

 

Per tal de poder participar al sorteig els usuaris han de:

  1. Ser majors de divuit anys i residents a Espanya.
  2. Seguir el canal corporatiu d’Instagram @bibliotequesxbm.
  3. Disposar de perfil personal a la xarxa social Instagram en obert perquè els organitzadors puguin contactar-hi a través de missatge directe.
  4. Deixar un comentari al post de cada sorteig explicant per què vol guanyar el premi.
  5. La participació en el sorteig implica també l’acceptació de les condicions d’Instagram que poden consultar-se a https://instagram.com/legal/terms.

 

Quart. Calendari de participació als sortejos

 

•   El període per a participar al 1r sorteig (curs trimestral Gaudir UB) comença el 2 de desembre de 2019 a les 9 hores i finalitza el 16 de desembre de 2019 a les 23.59 hores.

•   El període per a participar al 2n sorteig (curs Juliols UB) comença el 27 de maig de 2020 a les 9 hores i finalitza el 10 de juny de 2020 a les 23.59 hores.

•   El període per a participar al 3r sorteig (curs de l’EIM) comença el 7 de setembre de 2020 a les 9 hores i finalitza el 21 de setembre de 2020 a les 23.59 hores.

 

 

 

 

Cinquè. Condicions generals

 

La Diputació de Barcelona es reserva el dret d’excloure qualsevol usuari que no compleixi les condicions de participació o que estigui fent un mal ús o abús del sorteig.

 

La Diputació de Barcelona es reserva el dret d'invalidar, expulsar, eliminar o no tenir en compte els perfils que consideri sospitosos de qualsevol intent de participació fraudulenta, inclòs, de manera enunciativa i no limitativa, l'intent de registre de més d'un perfil d'usuari per part d'una persona, creació de perfils falsos o usurpació d'identitat. Així mateix, la Diputació de Barcelona es reserva el dret de comunicar qualsevol sospita en aquest sentit a l’empresa responsable de la plataforma d’Instagram, perquè adopti les mesures que corresponguin. Igualment, la Diputació de Barcelona es reserva el dret d'emprendre qualsevol acció legal que pugui correspondre.

 

Sisè. Premi, sorteig, procediment d’acceptació i lliurament

 

1. Premi

 

Hi haurà tres guanyadors, un per a cada sorteig:

•   El premi del 1r sorteig és un curs trimestral Gaudir UB. El premi està valorat en 155 € IVA inclòs i serà a càrrec de Universitat de Barcelona. El període per a gaudir del premi serà durant el primer trimestre del 2020.

•   El premi del 2n sorteig és un curs Juliols UB. El premi està valorat en 194 € IVA inclòs i serà a càrrec de Universitat de Barcelona. La data per a gaudir del premi serà durant el mes de juliol de 2020.

•   El premi del 3r sorteig és un curs de l’EIM. El premi està valorat en 240 € IVA inclòs i serà a càrrec de Universitat de Barcelona. La data límit per gaudir del premi és el 31 de gener de 2021.

 

2. Sorteig

 

Per a cada premi es realitzarà un sorteig entre tots els participants a través de la plataforma Easy Promos, plataforma que tria de forma automàtica el guanyador entre tots els participants. Dos dies hàbils després de la finalització de cada sorteig, la Diputació de Barcelona es comunicarà amb el guanyador mitjançant un missatge privat a Instagram.

 

3. Procediment d’acceptació

 

El guanyador haurà de posar-se en contacte amb l’Organització del sorteig en el termini de 72 hores després de rebre aquest missatge privat a Instagram mitjançant un correu electrònic a l’adreça xarxessocials@diba.cat, en el qual confirmarà la seva voluntat d’acceptar el premi, facilitarà el seu nom d’usuari a Instagram, el seu nom i cognoms, el DNI i un telèfon de contacte.

 

Si el guanyador no respon en el termini indicat per a acceptar el premi, o si no compleix alguna de les normes d’aquest sorteig, o no vol o no pot gaudir del premi, quedarà descartat i el premi es donarà a la persona que hagi quedat seleccionada a continuació.

 

4. Lliurament del premi

 

Un cop el guanyador hagi acceptat el premi, el seu nom serà publicat als canals corporatius de la Diputació de Barcelona.

 

Realitzada aquesta publicació, la Diputació de Barcelona trametrà la informació necessària al guanyador per tal de poder gaudir del curs.

 

Si es fes un acte de lliurament del premi, el guanyador cedeix els seus drets d’imatge per tal que la foto del lliurament es pugui publicar als diferents canals corporatius.

 

Setè. Protecció de dades personals

 

Aquest sorteig està adreçat a persones majors de 18 anys. Els participants garanteixen i responen de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de la seva informació personal i autoritzen que les dades personals recollides durant el sorteig siguin tractades per la Diputació de Barcelona.

 

Les dades que tinguin per finalitat la gestió d’aquest sorteig, per a contactar amb la persona guanyadora, i per a donar-ne la difusió a través de la Intradiba, webs corporatives o els comptes de les xarxes socials, seran eliminades un cop finalitzi el sorteig, excepte les del guanyador que s’incorporaran a l’arxiu històric de la Diputació de Barcelona per a la seva conservació indefinida.

 

Els participants autoritzen a què se’ls faci arribar informació, notícies, publicacions digitals i d’altra informació relacionada amb la Diputació de Barcelona. Les dades  que s’utilitzin per aquesta finalitat, es mantindran mentre no retiri el seu consentiment. Aquest el pot fer efectiu sol·licitant la baixa des del mateix missatge de correu electrònic que li fem arribar.

 

La persona titular de les dades pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, i oposició al tractament de les seves dades o qualsevol altre dret mitjançant un escrit, amb una còpia del DNI o document d’identificació, que ha de presentar al Registre General de la Diputació de Barcelona, Rbla. de Catalunya, 126, 08008 Barcelona, o bé a través de la Seu electrònica de la Diputació de Barcelona a https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-dades/default.asp.

 

La Diputació de Barcelona posa a la seva disposició la bústia delegatprotecdades@diba.cat des d’on la persona Delegada de Protecció de Dades li resoldrà consultes i queixes relacionades amb el tractament de les seves dades personals. Encara que per aquesta via se li haurà pogut resoldre qualsevol matèria relacionada amb la seva privacitat, si ho estima oportú pot presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/.

 

Els serveis prestats per la xarxa social Instagram, tercer proveïdor, es regulen en primer terme, per les condicions establertes per aquest proveïdor a https://help.instagram.com/478745558852511. El fet de convertir-se en usuari d’aquest servei implica que l’usuari consent el tractament de les seves dades segons allò establert a les polítiques i condicions d’Instagram, que posa a la seva disposició una pàgina des de la que es pot reportar contingut publicat per tercers sense el seu consentiment que inclogui la seva informació personal, així com informar de conductes abusives o de casos de fustigació i assetjament.  

 

Vuitè. Exempció de responsabilitat de la xarxa social

 

La xarxa social Instagram està exempta de tota responsabilitat en relació amb la promoció i la participació dels usuaris en aquest sorteig. Aquesta xarxa no patrocina, avala o administra de cap manera aquest sorteig ni hi és associada.

 

Novè. Limitació de responsabilitat

 

La Diputació de Barcelona no és responsable de les interrupcions o errors a Internet, a la xarxa social de la Diputació de Barcelona, a la xarxa per cable i a les xarxes de comunicacions electròniques, ni de les fallades de programari o maquinari ni dels possibles errors en la introducció i/o el processament de respostes, lliuraments i/o dades personals.

 

La Diputació de Barcelona no es fa responsable dels danys i perjudicis de tota naturalesa que, tot i les mesures de seguretat adoptades, puguin deure’s a la utilització indeguda dels serveis i dels continguts per part dels usuaris, i, en particular, encara que no de manera exclusiva, pels danys i perjudicis que puguin deure’s a la suplantació de la identitat d’un tercer efectuada per un usuari.

 

Desè. Altres normes

 

La participació en aquest sorteig implica l’acceptació de les bases i del criteri interpretatiu de la Diputació de Barcelona en la resolució de qualsevol qüestió derivada dels sortejos. Si no s'accepten aquestes bases, el participant en serà exclòs i la Diputació de Barcelona quedarà alliberada del compliment de qualsevol obligació contreta respecte al participant.

 

La Diputació de Barcelona es reserva el dret a introduir canvis en la mecànica o funcionament d’aquest sorteig en qualsevol moment i/o finalitzar-la de forma anticipada si fos necessari per justa causa, sense que d’això pugui derivar-se cap responsabilitat. No obstant això, aquests canvis es comunicaran degudament a través de la pàgina del sorteig i, si escau, per altres mitjans. Es farà tot el possible per evitar que cap canvi perjudiqui a uns participants respecte d’altres.

 

Onzè. Interpretació de les bases i resolució de conflictes

 

La interpretació de les presents bases es regeix per la legislació espanyola. Per a resoldre qualsevol controvèrsia d’interpretació o compliment d’aquestes bases, és competent la jurisdicció dels tribunals del domicili de la Diputació de Barcelona.